سرعت لود قالب؟
(48.87%) 130
سریع
(23.30%) 62
متوسط
(27.81%) 74
کم

تعداد شرکت کنندگان : 266